# چرا_هیچکدام_از_اساتید_را_در_نمازخانه_مشاهده_نمیکنی